janvāris, 2019

10jan - 7febjan 1010:00feb 7Grāmatvedības kvalifikācijas celšanas kursi (10.01.2019. – 07.02.2019. 30 māc. stundas, 5 nodarbības)(janvāris 10) 10:00 - (februāris 7) 14:00 Rīga, Raiņa bulvāris 33, Opera hotel & SPA, konferenču telpā.

Semināra programma

VIENA SEMINĀRA CENA 100.00 EUR (iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze).

ZIEMASSVĒTKU ATLAIDE APMEKLĒJOT VISUS 5 SEMINĀRUS – 249.00 EUR(t.sk. PVN).


 • 10.01.2019. Attaisnojuma dokumenti (arī elektroniskie) uzņēmumos un  iestādēs un biežāk pieļautās kļūdas tos noformējot.
 • 17.01.2019. Grāmatvedības politika uzņēmumā un iestādē (kā pareizi izveidot grāmatvedības politiku atbilstoši likumdošanas prasībām ar praktiskiem piemēriem)
 • 24.01.2019. Komandējumi, darba braucieni vai darbinieku nosūtīšana darbam ārvalstīs un citi aktuāli jautājumi ikvienam uzņēmumam un iestādei.
 • 31.01.2019. Darba algu, atvaļinājumu papildatvaļinājumu aprēķināšanas kartība un ne tikai.
 • 07.02.2019. Autotransports uzņēmumā vai iestādē, ekspluatācijas izdevumi un nodokļi

Attaisnojuma dokumenti (arī elektroniskie) uzņēmumos un  iestādēs un biežāk pieļautās kļūdas tos noformējot.

1. Attaisnojuma dokumentu noformēšanas kārtība, attaisnojuma dokumenta rekvizīti (obligātie rekvizīti).

2. Dokumenta oriģināls, atvasinājums, dokumenta oriģinālu skaits, dokumentu drošība (arī elektronisko), oriģinālu un atvasinājumu uzglabāšana.

3. Elektroniski sagatavoti dokumenti uzņēmumā un iestādē kas jāievēro?

4. Ko darīt, ja attaisnojuma dokumentā nav norādīti visi nepieciešamie rekvizīti? Vai šādu  dokumentu drīkst grāmatot?

5. Vai iekšējā attaisnojuma dokumentā, piemēram, grāmatvedības izziņā ir jānorāda attaisnojuma dokumenta rekvizīti?

6. Kādi dokumenti nepieciešami, ja prece iegādāta internetā?

7. Paraksts attaisnojuma dokumentā arī elektroniskajā. “Rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”?

8. Vai elektroniski saņemtos rēķinus, piemēram, skenētos, jāglabā tikai elektroniski? Vai arī  jāizdrukā un jāglabā papīra formā?

9. Kā rīkoties grāmatvedim ja elektroniski tiek sagatavots rēķins, kurš ir jāsamaksā pirms preču piegādes? Ja rēķinam nav paraksta? Ja rēķina vispār nav?

10. Vai klients drīkst atteikties pieņemt rēķinu ar elektronisko parakstu vai drošu elektronisko parakstu?

11. Īpašas prasības preču piegādes dokumentu noformēšanā.

12. Kā pareizi noformēt dokumentus, ja preču piegāde tiek veikta nepārtraukti, ilgstošā laika posmā?

13. Ko darīt situācijā, ja kā preču pavaddokuments kalpo kases čeks, vai ir kāds ierobežojums virs kura ir jānoformē papildu preču pavadzīme?

14. Kādas prasības PVN (nodokļa) rēķinu noformēšanā?

15. Vai kases čeks virs 143 eiro der kā nodokļa rēķins, vai jānoformē papildu attaisnojuma dokuments?

16. Naudas izmaksu dokumenti.

Grāmatvedības politika uzņēmumā un iestādē.

1. Uzņēmuma uzskaites politikas veidošana un atjaunošana.

 • uzņēmuma grāmatvedības politikas normatīvais regulējums;
 • uzņēmuma grāmatvedības politikas veidošanas vispārīgie principi;
 • uzņēmuma grāmatvedības politikas saturs;
 • grāmatvedības politikas atjaunošana un grozījumu un papildinājumu noformēšanas kārtība;
 • uzņēmuma grāmatvedības politikas paraugs.

2. Uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumentu paraugi.

 • par VID tematiskajām pārbaudēm;
 • vispārīgās ziņas par uzņēmumu;
 • grāmatvedības kontu darba plāns un tā lietošanas noteikumi;
 • korespondējošie konti (grāmatvedības pamatiegrāmatojumi);
 • dokumentu apgrozības organizācijas noteikumi;
 • dokumentu apgrozības shēma (apraksts);
 • grāmatvedības dokumentu un reģistru glabāšanas iekšējās kārtības noteikumi;
 • inventarizācijas noteikumi;
 • kārtība, kādā izsniedzami avansi norēķina personām un sniedzami pārskati;
 • ilgtermiņa ieguldījumu klasifikācijas kritēriji;
 • apgrozāmo līdzekļu klasifikācija;
 • krājumu uzskaites noteikumi;
 • pašu kapitāla un saistību klasifikācija;
 • gada pārskata sagatavošanas noteikumi.

3. Grāmatvedības kārtošanas dokumentu paraugi.

 • vispārīgie noteikumi par grāmatvedības dokumentiem;
 • rīkojuma dokumentu paraugi;
 • attaisnojuma dokumentu paraugi;
 • savstarpējo ieskaitu akts;
 • preču norakstīšanas akts;
 • grāmatvedības lietu nodošanas-pieņemšanas akts;
 • pārskats par darbu izpildi (pakalpojumu sniegšanu);
 • pārskats par reprezentācijas un personāla ilgtspējas izdevumiem;
 • pārskats par degvielas izlietojumu;
 • grāmatvedības uzziņa.

Komandējumi, darba braucieni vai darbinieku nosūtīšana darbam ārvalstīs un citi aktuāli jautājumi ikvienam uzņēmumam un iestādei.

1. Komandējums, darba brauciens vai darbinieka nosūtījums darbam ārvalstīs?

2. Kādos gadījumos tiek noformēts komandējums?

3. Kādos gadījumos tiek noformēts darba brauciens?

4. Personas, kuras var doties komandējumos un darba braucienos:

 • izdevumi, ko drīkst segt komandējuma laikā
 • izdevumi, ko drīkst segt darba brauciena laikā.

5. Dienas naudas summas noteikšana (Latvijā, ārzemēs), dienas naudas samazināšanas likumīgās iespējas.

6. Ierobežojumi dienas naudai komandējumos un darba braucienos (ar aprēķinu piemēriem un dažādu praktisku situāciju skaidrojums.

7. Biežāk pieļautās kļūdas komandējumu un darba braucienu izdevumu piemērošanā.

8. Kādas atšķirības norēķinos (komandējumi, darba braucieni), ja darbinieks nosūtīts uz vienu apdzīvotu vietu vai vairākām?

9. Naktsmītnes izmaksas no budžeta finansēto institūciju darbiniekiem un privātajiem uzņēmējiem.

10. Norēķini ar darbiniekiem par izdevumiem (ievērojot likumdošanas prasības).

11. Darbinieku komandējuma izdevumu atlīdzināšana valsts un pašvaldību iestādēs.

12. Kā aprēķināt komandējuma naudu un darba samaksu, ja komandējuma diena ir brīvdiena?

13. Kā pareizi jānoformē komandējuma dokumenti saskaņā ar likumdošanas prasībām? (metodika, iekšējie dokumenti, rīkojumi u.c. paraugi katram uzņēmumam un iestādei).

Darba algu, atvaļinājumu papildatvaļinājumu aprēķināšanas kartība un ne tikai.

1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis un darba  algas aprēķināšanas kārtība?

 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresīvā likme (20%;23%,31,4%);
 • kādas IIN likmes jāpiemēro ienākumam, ja ar fizisko personu viens ienākuma izmaksātājs noslēdz dažādus līgumus?
 • solidaritātes nodokļa transformēšana par IIN;
 • valdes locekļa domājamais ienākums un tā aprēķināšanas kārtība 2018.gadā?
 • nodokļa aprēķināšanas  kārtība strādājošam pensionāram;
 • prognozētais neapliekamais minimums, kā piemērosim, vai var atteikties no  prognozētā minimuma?
 • kādiem ienākumu veidiem netiks piemērots neapliekamais minimums;
 • atvieglojumi un papildu atvieglojumi;
 • autoratlīdzības aprēķināšanas piemēri;
 • uzņēmumu līgumu aprēķināšanas piemēri;
 • dažādi piemēri aprēķinot darba algu;
 • jaunas VSAOI likmes 2018.gadā;

2Jauni grozījumi Darba  likumdošanā (dažādu praktisku situāciju skaidrojumi):

 • normālais darba laiks;
 • nepilnais darba laiks;
 • nakts darbs;
 • virsstundu darbs, virsstundu darba kompensēšana, kurās nedēļas dienās jāpiešķir apmaksātā atpūta?
 • maiņu darbs;
 • summētā darba laika uzskaite;
 • darbs svētku dienās;
 • vai jāapvieno svētku piemaksa ar virsstundu piemaksu?
 • kā apmaksāt darbinieka dīkstāvi darba devēja vainas dēļ?
 • stundas likme minimālās mēnešalgas saņēmējiem;
 • stundas likme  “biroja darbiniekiem”;
 • stundas likme darbiniekiem, kam noteikta summētā darba laika uzskaite;
 • kā un vai grozījumi Darba likuma 75.pantā ietekmē vidējo izpeļņu?

3. Neskaidrie jautājumi ikgadējā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma aprēķināšanas  kārtībā?

 • ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanas vispārīgie noteikumi;
 • ikgadējais apmaksātais papildatvaļinājums;
 • cik dienu jāapmaksā atvaļinājumā?
 • atvaļinājuma naudas aprēķināšana;
 • atvaļinājuma atlīdzināšana naudā;
 • vidējās izpeļņas rādītāju piemērošana:
 • stundas vidējā izpeļņa;
 • dienas vidējā izpeļņa;
 • mēneša vidējā izpeļņa;
 • svētku dienas atvaļinājuma naudas aprēķinā;
 • atvaļinājuma naudas aprēķināšana normālā darba laika gadījumā;
 • atvaļinājuma naudas aprēķināšana, strādājot nepilnu darba laiku;
 • atvaļinājuma naudas aprēķināšana, strādājot summēto darba laiku
 • atvaļinājuma kompensācijas aprēķins

Autotransports uzņēmumā vai iestādē, ekspluatācijas izdevumi un nodokļi.

1. Autotransporta izmaksu uzskaites kartība (ar grāmatojumiem).

 • īpašumā esošajām automašīnām (remontdarbu izmaksas, iegādes izmaksas);
 • automašīnas noma (patapinājums, darba līgums u.c. līgumi);
 • automašīnas ekspluatācijas izmaksu pamatojošie dokumenti;
 • ceļa zīmes vai maršruta lapas pareiza noformēšana.

2. Vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošana, nodokļa taksācijas periods, nodokļa nomaksas kārtība, atbrīvojumi, maksāšanas kārtība, nodokļa atgriešanas kārtība.

3. Kā uzskaitīt degvielu transportlīdzeklim, kas atbrīvots no UVTN.

4. Kā pareizi noformēt līgumattiecības par personiskā autotransporta izmantošanu uzņēmuma (iestādes) vajadzībām?

5. Kādi nodokļu riski patapinot transportlīdzekli?

6. Nomāta transportlīdzekļa uzturēšanas izmaksas un nodokļi.

7. Kā maksāt auto nodokli par līzingā iegādātu mašīnu?

8. Vai izdevumus par auto izmantošanu var attiecināt uz saimniecisko darbību?

 • uz nomas pamata no juridiskas vai fiziskas personas,
 • uz darba līguma pamata,
 • uz bezatlīdzības lietošanas līguma pamata

9. Kā noteikt degvielas patēriņu automašīnai, kas pārtaisīta no degvielas uz gāzes  patēriņu?

10. Kompensācija fiziskai personai par nolietojumu, kas radies, izmantojot personīgo automašīnu uzņēmuma vai iestādes saimnieciskajā darbībā.

11. Priekšnodokļa atskaitīšana un pievienotās vērtības nodokļa piemērošana uzņēmumu vieglajiem un kravas transportlīdzekļiem.

12. Nodokļu piemērošana dažādos auto izmantošanas variantos.

13. Reprezentatīvas automašīnas izmantošana uzņēmumā un nodokļi

14. Prasības sagatavojot nolikumu par transportlīdzekļu izmantošanu uzņēmumā vai iestādē (nolikums, dokumentu noformēšanas paraugi u.c.).

15. Atbildes uz jautājumiem.

Ja neizdodas nosūtīt pieteikuma anketu caur mājas lapu. Nosūtiet uzņēmuma rekvizītus uz e-pastu info@noderigi.lv un atzīmējiet semināru, kuru vēlaties apmeklēt.

Norises laiks

Janvāris 10 (Ceturtdiena) 10:00 - Februāris 7 (Ceturtdiena) 14:00

Norises vieta

OPERA HOTEL & SPA

Rīga, Raiņa bulvāris 33, Opera hotel & SPA, konferenču telpā.

Semināra vadītājs

Laima Ļitviņenkonodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre.

Abonējiet e-jaunumus

Par aktuālajām izmaiņām likumdošanā, semināriem un apmācībām.

Paldies, Jūs veiksmīgi abonējāt jaunumus.

X